A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

A

Akustyka aktywna

Generowany elektronicznie dźwięk w tle o określonym poziomie i częstotliwości, emitowany w środowisku, w którym przebywają ludzie, umożliwiający maskowanie niepożądanych dźwięków oraz zwiększenie prywatności rozmów.

Alfa w - aw (ważony współczynnik pochłaniania dźwięku)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik opisujący pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy, wyznaczony normą EN ISO 11654. W metodzie tej dla wartości zmierzonych zgodnie z normą EN ISO 20354 oblicza się dla pasma o szerokości oktawy dla częstotliwości 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, które zapisuje się w postaci wykresu. Na wykres zostaje następnie nanoszona krzywa wzorcowa, która jest stopniowo przybliżana do krzywej wynikającej z pomiarów, aż do uzyskania „najlepszego dopasowania”. Otrzymana wartość αw będzie mieścić się w zakresie od 0,00 do 1,00 i zawsze będzie wielokrotnością 0,05 np. aw = 0,65.

B

Bandraster

System rusztu widocznego szerszy od zwykłych (50–150 mm) stosowany głównie z długimi płytami typu Planks. Można go używać do tworzenia modułów sufitowych — możliwy jest moduł liniowy, kwadratowy lub prostokątny. System Bandraster jest również używany do sytuowania ścianek działowych.

Bioguard

Bioguard to specjalna powłoka wykończeniowa stosowana na powierzchni mineralnych i metalowych płyt sufitowych firmy Armstrong, zapewniająca łatwe czyszczenie, odporność na popularne środki dezynfekujące oraz ochronę przed zanieczyszczeniem biologicznym, co pozwala zapobiegać rozwojowi pleśni i bakterii.

Board

Typ krawędzi płyty sufitowej montowanej na ruszcie widocznym Prelude 24 mm (lub na profilach Bandraster), w wyniku czego uzyskuje się płaską płaszczyznę sufitu.

C

POMIESZCZENIE CZYSTE (CLEAN ROOM)

Pomieszczenie przeznaczone do badań, montażu produktów lub zabiegów medycznych, w którym kluczowym czynnikiem jest jakość powietrza w zakresie zawartości pyłów, kłaczków lub patogenów. Takie pomieszczenia zazwyczaj wyposażone są w ściany o gładkiej powierzchni, która zapobiega gromadzeniu się kurzu, oraz systemy wentylacji z użyciem filtrów HEPA w celu ograniczenia zawartości kurzu, kłaczków itp. w powietrzu do określonego minimalnego poziomu.

Te minimalne poziomy są przypisane do „klas ISO” — od ISO 9 do ISO 1.

Clip-In

Typ krawędzi płyty metalowej, który pozwala na jej wpięcie w profile podwieszające, w wyniku czego uzyskuje się gładki wygląd sufitu z rusztem ukrytym, zachowując przy tym możliwość demontażu pojedynczej płyty i łatwego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

D

DNFW (znormalizowana różnica poziomów sufitu podwieszanego)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik, który opisuje przeprowadzony laboratoryjnie pomiar właściwości sufitu podwieszanego wraz ze znajdującą się nad nim drogą powietrzną w zakresie izolacji dźwięku przenikającego między pomieszczeniami. Ocenę przeprowadza się zgodnie z metodami badawczymi określonymi w normie BS EN ISO 140-3:1995, a następnie przyznaje się odpowiednią klasę zgodnie z normą BS EN ISO 717-1:1997.

Opublikowane właściwości niektórych produktów mogą być wyrażone przez wartość Dncw. Zachowują one ważność, mimo iż ten sposób oznaczania został wyparty przez właściwie identyczne oznaczenie Dnfw.

Trwałość — Wysoka odporność na uszkodzenia powierzchni 

Odporność sufitu podwieszanego na intensywne czyszczenie, szorowanie lub zarysowania.

E

EUROKLASA

Zharmonizowana europejska klasyfikacja właściwości w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych, przedstawiana w postaci oznaczeń A1, A2, B, C, D, E lub F (zaczynając od największej odporności).

F

Reakcja na ogień

Właściwości powierzchni materiału w zakresie oddziaływania ognia i oceny, w jakim stopniu materiał przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia w razie pożaru na danym obszarze.

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

Właściwości w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się rozwiniętego pożaru w budynku i naruszeniu lub zniszczeniu elementów konstrukcyjnych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Wyrażona w hercach (Hz) liczba określająca, ile razy na sekundę powtarzają się zmiany ciśnienia fali dźwiękowej generowanej przez źródło.

H

Herc (Hz)

Jednostka pomiaru częstotliwości. Jeden cykl na sekundę to jeden Herc.

Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem

Zastosowanie najwyższej jakości włókna szklanego w produkcji powłoki sufitów Parafon Hygien zapewnia możliwość czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów). Strumień wody musi wypływać pod kątem co najmniej 30°, a nie w formie wysokociśnieniowego „strumienia tnącego”. Zalecana minimalna odległość między dyszą a płytą sufitu nie powinna być mniejsza niż 300 mm, a kąt nachylenia powinien wynosić 45°.

Hook-On

Typ krawędzi płyty metalowej, który umożliwia jej zawieszenie na profilach podwieszających, w wyniku czego uzyskuje się gładki wygląd sufitu z rusztem ukrytym, ale również możliwość demontażu pojedynczej płyty i łatwego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

Odporność na wilgotność względną

Właściwość płyt sufitowych, która sprawia, że nie ulegają one ugięciu pod wpływem wilgoci. Standardowe płyty i panele są przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach o średniej temperaturze wynoszącej od 15 do 35°C i wilgotności względnej do 70%. Jeśli przewidywane jest przekroczenie wymaganej temperatury i wilgotności, należy rozważyć zastosowanie produktów przeznaczonych do poziomów wilgotności względnej wynoszących 95% lub 100%.

I

Klasy ISO

Są to przykłady systemu klasyfikacji dla „środowiska o kontrolowanych warunkach”, określanego jako pomieszczenie czyste (clean room). Określa limit cząstek większych od określonego rozmiaru zawartych w określonej objętości powietrza zgodnie z normą BS EN ISO 14644-1. Poziomy są mierzone klasami od „ISO 9” do „ISO 1”, która określa najniższą zawartość cząstek.

L

Laminowany produkt sufitowy

Produkt z włókna mineralnego o powierzchni pokrytej dekoracyjnym laminatem, np. powłoką z wełny szklanej lub folią poliestrową.

ODBICIE ŚWIATŁA 

Współczynnik odbicia światła właściwy dla danej powierzchni to jej zdolność do odbijania światła. Mierzony on jest stosunkiem ilości światła odbitego do ilości światła padającego na tę powierzchnię i jest wyrażony w procentach.

M

PROFIL GŁÓWNY

Główny element nośny widocznego systemu zawieszenia, który jest podwieszany do istniejącego stropu.

MicroLook

Podcięty, frezowany typ krawędzi płyty sufitowej montowanej na ruszcie Prelude 15 lub Interlude HRC, dzięki któremu ruszt nośny jest minimalnie widoczny.

Microlook 90

Podcięty pod kątem 90⁰, frezowany typ krawędzi płyty sufitowej montowanej w ruszcie Prelude 15 lub Interlude HRC, który powoduje, że ruszt nośny jest minimalnie widoczny lub — w przypadku montażu na ruszcie Silhouette — zapewnia licowanie rusztu nośnego z powierzchnią płyty.

MicroLook BE

Podcięty pod kątem 90⁰ i łagodnie wykończony typ krawędzi płyty sufitowej montowanej na ruszcie Silhouette, zapewniający licowanie rusztu z powierzchnią płyt, lub na ruszcie Prelude 15.

N

NRC (WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik pochłaniania dźwięku padającego na powierzchnię w sposób przypadkowy. Określony przez normę ASTM 423 90a, współczynnik ten jest średnią arytmetyczną (zaokrągloną do najbliższej wielokrotności 0,05) współczynników pochłaniania dźwięku zmierzonych dla fal o częstotliwościach 250, 500, 1000 i 2000 Hz w paśmie tercjowym.

O

Oktawa

Przedział częstotliwości, w którym wyższa częstotliwość jest dwukrotnie wyższa od niższej częstotliwości.

PASMO OKTAWOWE

Zakres częstotliwości dźwięku ze względów praktycznych dzieli się na pasma oktawowe, przy czym poszczególne pasma są reprezentowane przez częstotliwość środkową, np. 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, i 16 kHz, która obejmuje większość zakresu słyszalnych częstotliwości akustycznych.

P

PROFIL PRZYŚCIENNY

Prostokątny ruszt widoczny, prosty lub schodkowy (profil Shadowline), który montuje się do ścian, dookoła planowanej płaszczyzny sufitowej w celu podparcia  i zamaskowania przyciętych krawędzi płyt i rusztu nośnego.

Obciążenie punktowe

Obciążenie wywierane na strukturę, skoncentrowane na bardzo niewielkiej przestrzeni. Na przykład element zawieszenia znaku informacyjnego pod rusztem sufitowym wywiera obciążenie na punkt, w którym jest zamocowany.

Długi profil poprzeczny

Element rusztu włożony prostopadle do profilu głównego, wyznaczający główne moduły sufitu.

INDEKS PRYWATNOŚCI (PI)

Miara prywatności rozmowy lub braku zrozumiałości rozmowy. Indeks PI jest obliczany na podstawie wskaźnika artykulacji (AI) zgodnie z poniższym wzorem: PI = (1 - AI) * 100%.

R

REI

Europejska klasyfikacja określająca trzy podstawowe kryteria odporności ogniowej przedstawione w postaci wskaźnika REI. Kryteria te są zdefiniowane następująco: R = nośność (zdolność do zapewnienia stabilności konstrukcji) E = stabilność (zdolność do zachowania nienaruszonego stanu) I = izolacja (zdolność do utrzymania określonej temperatury niepłonącej strony elementu budynku). W zależności od ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju i wyników badań litery te mogą również występować jako RE lub EI, ale po każdej kombinacji liter występuje liczba, np. EI 30, wskazująca minimalny czas w minutach, w jakim cecha ochronna powinna być zachowana.

POGŁOS

Wybrzmiewanie dźwięku w zamkniętej przestrzeni wynikające z jego ciągłego odbijania od powierzchni (ścian, sufitu, podłogi itp.) po ustaniu emisji pierwotnego źródła dźwięku. Pogłos ma istotny wpływ na jakość i poziom dźwięku w zamkniętym pomieszczeniu.

CZAS POGŁOSU

Czas mierzony w sekundach, w którym dźwięk podlegający odbiciu w zamkniętym pomieszczeniu słabnie do jednej milionowej (o 60 dB) swej pierwotnej mocy po ustaniu emisji dźwięku. Czas pogłosu zależy od częstotliwości emitowanych fal dźwiękowych i na ogół mierzony jest dla pasma tercjowego lub oktawowego.

Rw (ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby, wynikający z pomiarów laboratoryjnych wskaźnik izolacyjności akustycznej w powietrzu. Wskaźnik ten jest określony przez normę EN ISO 717-1 na podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie z normą EN 20140-3 dla pasma tercjowego w zakresie częstotliwości 100–3150 Hz.

S

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE / Częste czyszczenie

W przypadku zastosowań, w których priorytetem jest czystość pomieszczenia, płyty mogą wymagać dodatkowego czyszczenia poza zwykłymi procedurami konserwacji. Sufity o powierzchni wykonanej ze specjalnego materiału mogą zapewniać lepsze właściwości w tym zakresie. Sufity metalowe również nadają się do takich zastosowań.

Krótki profil poprzeczny

Profil rusztu montowany prostopadle do długich profili poprzecznych, aby utworzyć moduły różnych wymiarów.

SL2

Typ krawędzi płyty sufitowej lub płyty typu Planks, umożliwiający ukrycie systemu zawieszenia. Krawędzie przeciwstawnych boków płyt nachodzą na siebie ukrywając wchodzący między płyty profil „T”,lub „Z”. System zapewnia jednorodny wygląd sufitu, bez widocznego systemu zawieszenia, zachowując rowniocześnie funkcję demontowalności dowolnej płyty sufitu oraz swobodnego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

Sufity z miękkiej wełny mineralnej

Płyty sufitowe produkowane z włókna mineralnego z dużą zawartością wełny mineralnej, wykończone malowanym, dekoracyjnym laminatem. Są one bardziej porowate i cechują się niższą gęstością niż sufity z twardej wełny mineralnej, co wpływa na ich wysokie pochłanianie dźwięku ale obniża dźwiękoizolacyjność.

Pochłanianie dźwięku

 Zmiana energii fal dźwiękowych w cieplną (w wyniku tarcia) podczas przechodzenia przez lub zderzenia się z materiałem lub w wyniku wprawienia powietrza w rezonans.

Dźwiękoizolacyjność

Termin używany w odniesieniu do rozprzestrzeniania dźwięku między pomieszczeniami poprzez wspólną przestrzeń nad sufitem.

Izolacyjność akustyczna

Ogólne pojęcie odnoszące się do redukcji dźwięku rozchodzącego się w powietrzu przez barierę dzielącą przestrzeń na dwie części.

Maskowanie dźwiękiem

Proces, przy pomocy którego generowany jest dźwięk maskujący niepożądane hałasy (mowa, praca sprzętu itp.) i zwiększający prywatność rozmów.

SPEKTRUM DŹWIĘKU

Reprezentacja fali dźwiękowej (fali ciśnienia zmiennej w czasie) ukazująca zakres częstotliwości i amplitudę dźwięku wykraczającego poza słyszalne częstotliwości.

PRYWATNOŚĆ ROZMOWY

Odnosi się do ograniczonej zrozumiałości rozmów znajdujących się w pobliżu osób. Standard ASTM definiuje kilka poziomów prywatności: od dyskretnej (gdzie rozmowa może być słyszana, ale nie jest zrozumiała), zwykłej prywatności (gdzie rozmowa może być od czasu do czasu usłyszana i zrozumiana, ale ogólnie nie przeszkadza innym), do niewielkiej prywatności (gdzie można usłyszeć i zrozumieć całą rozmowę znajdujących się w pobliżu osób). Poziomy te mogą odnosić się do zakresów PI reprezentujących różne poziomy prywatności rozmów.

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa

Zastosowanie przebadanych systemów sufitowych w celu zapewnienia dodatkowej odporności na ogień konstrukcji stropów o niewystarczającej własnej odporności.

T

TEGULAR

Podcięty typ krawędzi płyty montowanej na ruszcie Prelude 24 lub na profilach Bandraster z profilami poprzecznymi Prelude 24.

Przewodność CIEPLNA (W/mK)

Właściwość materiału polegająca na przewodzeniu przez niego ciepła. Im niższy jest ten współczynnik, tym wyższa jest izolacyjność termiczna materiału.

U

Równomiernie rozłożone obciążenie

Rozmieszczone równomiernie obciążenie, któremu podlega struktura w danym obszarze. Na przykład wkładana płyta sufitowa wywiera równomiernie rozmieszczone obciążenie na cztery stopki profilów rusztu, w którym jest zamontowana.

V

VECTOR

Typ krawędzi płyty, dzięki której ruszt nośny ukryty jest w wąskiej 6mm szczelinie między płytami. Płyty sufitowe z krawędzią Vector montowane są na ruszcie Prelude 24 mm. Pomimo uzyskanego efektu półukrytego rusztu nośnego, zachowana jest możliwość wymontowania dowolnej płyty oraz swobodnego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

W

ZMYWALNOŚĆ / okazjonalne czyszczenie

Płyty sufitowe można czyścić wilgotną szmatką lub gąbką zwilżoną wodą zawierającą łagodne mydło lub rozcieńczony detergent.

Sufity z wełny mineralnej formowane na mokro

Płyty sufitowe lub długie płyty typu Planks produkowane z mieszanki składników pochodzenia naturalnego, produkcyjnego oraz materiałów wtórnie przetwarzanych w różnych proporcjach w zależności od typu płyty: wełna mineralna, glina, perlit, celuloza i skrobia zmieszane w procesie formowania na mokro a następnie utwardzone przez ogrzewanie. Powierzchnia materiału może być następnie malowana farbą na bazie wody lub pokryta delikatnym laminatem. Technologia formowania na mokro umożliwia uzyskanie różnorodnej gęstości i porowatości produktu, co może mieć pozytywny wpływ na szeroką gamę jego właściwości technicznych.

A

Akustyka aktywna - dźwięk  

Generowany elektronicznie dźwięk w tle o określonym poziomie i częstotliwości, emitowany w środowisku, w którym przebywają ludzie, umożliwiający maskowanie niepożądanych dźwięków oraz zwiększenie prywatności rozmów.

 

Alfa w - aw (ważony współczynnik pochłaniania dźwięku)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik opisujący pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy, wyznaczony normą EN ISO 11654. W metodzie tej dla wartości zmierzonych zgodnie z normą EN ISO 20354 oblicza się dla pasma o szerokości oktawy dla częstotliwości 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, które zapisuje się w postaci wykresu. Na wykres zostaje następnie nanoszona krzywa wzorcowa, która jest stopniowo przybliżana do krzywej wynikającej z pomiarów, aż do uzyskania „najlepszego dopasowania”. Otrzymana wartość alfa w będzie się zawierać w przedziale od 0,00 do 1,00 i zawsze będzie wielokrotnością 0,05, np. alfa w = 0,65. 

 

Wzmacniacz

Elektroniczne urządzenie używane w systemach nagłośnienia do przetwarzania sygnałów o niskiej mocy, pochodzących np. z mikrofonu lub odtwarzacza CD, na sygnały dużej mocy (określane w watach) odtwarzane przez głośniki.

 

Sygnał analogowy

Sygnał analogowy w systemach nagłośnienia reprezentuje zmierzony poziom dźwięku w dokładnej, ciągłej formie. Podobnie urządzenie analogowe to urządzenie elektroniczne, które przetwarza sygnały analogowe w formie ciągłej.

 

ASTM E 1130

Standardowa metoda badawcza umożliwiająca obiektywny pomiar prywatności rozmów w otwartych przestrzeniach biurowych za pomocą Indeksu artykulacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie ASTM.org

Powrót do góry ^

 

B

Bandraster

System rusztu widocznego szerszy od zwykłych (50–150 mm) stosowany głównie z płytami typu Lay-In Plank. Można go używać do tworzenia modułów sufitowych — możliwy jest moduł liniowy, kwadratowy lub prostokątny. System Bandraster jest również używany do sytuowania ścianek działowych.

 

Board

Typ krawędzi pyty sufitowej montowanej na ruszcie widocznym Prelude 24 mm (lub w profilu Bandraster), w wyniku czego uzyskuje się równą płaszczyznę sufitu.

Powrót do góry ^

C

Klasa 1, 10, 100 itp

Są to przykłady systemu klasyfikacji dla „środowiska o kontrolowanych warunkach”, określanego jako pomieszczenie czyste (clean room). Klasyfikacja ta określa limit cząstek większych od określonego rozmiaru zawartych w określonej objętości powietrza i wyrażana jest za pomocą jednostek imperialnych, zgodnie z normą US Fed Standard 209D. Ten standard (i system klasyfikacji) został następnie zastąpiony przez US Fed Standard 209E, który wyraża limity w jednostkach metrycznych — obecnie oba standardy zostały zastąpione międzynarodową normą ISO 14644.

 

POMIESZCZENIE CZYSTE (CLEAN ROOM)

Pomieszczenie przeznaczone do badań, montażu produktów lub zabiegów medycznych, w którym kluczowym czynnikiem jest jakość powietrza w zakresie zawartości pyłów, kłaczków lub patogenów. Takie pomieszczenia zazwyczaj wyposażone są w ściany o gładkiej powierzchni, która zapobiega gromadzeniu się kurzu, oraz systemy wentylacji z użyciem filtrów HEPA w celu ograniczenia zawartości kurzu, kłaczków itp. w powietrzu do określonego minimalnego poziomu.

 

Clip-In

Typ krawędzi płyty metalowej, który pozwala na jej wpięcie w pręty podwieszające, w wyniku czego uzyskuje się gładki wygląd sufitu rusztu ukrytego, ale również możliwość demontażu pojedynczej płyty i łatwego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

 

Wskaźnik kosztów  

1 moneta: najniższa cena / 5 monet: najwyższa cena

Powrót do góry ^

 

D

WSKAŹNIK KIERUNKOWOŚCI

Wskaźnik kąta rozprzestrzeniania dźwięku z głośnika w danym kierunku, przedstawiony jako poziom mierzony w dB wyższy lub niższy od intensywności dźwięku emitowanego przez źródło sferyczne.

 

Dyspersja

Sposób, w jaki dźwięk rozprzestrzenia się z głośnika w systemie nagłośnienia. Wartość ta jest zależna od wskaźnika kierunkowości i odległości od głośnika.

 

DNCW (znormalizowana różnica poziomów sufitu podwieszanego)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik, który opisuje przeprowadzony laboratoryjnie pomiar właściwości sufitu podwieszanego wraz ze znajdującą się nad nim drogą powietrzną w zakresie izolacji dźwięku przenikającego między pomieszczeniami. Wskaźnik ten jest określony przez normę EN ISO 717-1 podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie z normą EN 20140-9 dla pasma tercjowego w zakresie częstotliwości 100–3150 Hz.             

 

Trwałość — Wysoka odporność na uszkodzenia powierzchni 

Odporność sufitu podwieszanego na intensywne czyszczenie, szorowanie lub zarysowania.

Powrót do góry ^

 

E

EUROKLASA

Zharmonizowana europejska klasyfikacja właściwości w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych, przedstawiana w postaci oznaczeń A1, A2, B, C, D, E lub F (zaczynając od największej odporności).

 

Prądnica wzbudzająca

Urządzenie elektro-mechaniczne, które przetwarza sygnał elektryczny ze wzmacniacza w drgania membrany głośnika. Powoduje to generowanie fali dźwiękowej o takiej samej charakterystyce jak sygnał elektryczny. Nazywana również przetwornikiem.

Powrót do góry ^

 

F

Fastrak

System rusztu widocznego, szerszy od standardowego, montowany z prostokątnymi płytami metalowymi typu Lay-in Plank. Można go używać do tworzenia modułów sufitowych — możliwy jest moduł liniowy, kwadratowy lub prostokątny. System Fastrak ułatwia również usytuowanie ścianek działowych.

 

Reakcja na ogień

Właściwości powierzchni materiału w zakresie oddziaływania ognia i oceny, w jakim stopniu materiał przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia w razie pożaru na danym obszarze.

 

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

Właściwości w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się rozwiniętego pożaru w budynku i naruszeniu lub zniszczeniu elementów konstrukcyjnych.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Wyrażona w hercach (Hz) liczba określająca, ile razy na sekundę powtarzają się zmiany ciśnienia fali dźwiękowej generowanej przez źródło.    

 

Powrót do góry ^

 

H

Sufity z twardego włókna mineralnego formowane na mokro

Płyty sufitowe lub długie płyty typu Planks produkowane z mieszanki składników pochodzenia naturalnego, produkcyjnego oraz materiałów wtórnie przetwarzanych w różnych proporcjach w zależności od typu płyty: wełna mineralna, glina, perlit, celuloza i skrobia zmieszane w procesie formowania na mokro, a następnie utwardzone przez ogrzewanie. Powierzchnia materiału może być następnie malowana farbą na bazie wody lub pokryta delikatnym laminatem. Technologia formowania na mokro umożliwia uzyskanie różnorodnej gęstości i porowatości produktu, co może mieć pozytywny wpływ na szeroką gamę jego właściwości technicznych.

 

Herc (Hz)

Jednostka pomiaru częstotliwości. Jeden cykl na sekundę to jeden Herc. 

 

Hook-On

Typ krawędzi płyty metalowej, który umożliwia jej zawieszenie na profilach podwieszających, w wyniku czego uzyskuje się gładki wygląd sufitu z rusztem ukrytym, przy zachowaniu możliwości demontażu pojedynczej płyty i łatwego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

 

Odporność na wilgotność

Właściwość płyt sufitowych, która sprawia, że nie ulegają one ugięciu pod wpływem wilgoci. Standardowe płyty i panele są przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach o średniej temperaturze wynoszącej od 15 do 35°C i wilgotności względnej do 70%. Jeśli przewidywane jest przekroczenie wymaganej temperatury i wilgotności, należy rozważyć zastosowanie produktów przeznaczonych do poziomów wilgotności względnej wynoszących 95% lub 100%.

 

Higiena — środki bakteriobójcze

Do pomieszczeń, w których wymagana jest ściśle kontrolowana jakość powierza, dostępne są płyty obrabiane chemicznie. Obróbka ta ma na celu zapobieganie rozwojowi pleśni i bakterii.

 

Higiena — czyszczenie pod wysokim ciśnieniem

Zastosowanie najwyższej jakości włókna szklanego w produkcji powłoki sufitów Parafon Hygien zapewnia możliwość czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów). Strumień wody musi być poprowadzony pod kątem co najmniej 30°, a nie w formie wysokociśnieniowego „strumienia tnącego”. Zalecana minimalna odległość między dyszą a płytą sufitu nie powinna być mniejsza niż 300 mm, a kąt nachylenia powinien wynosić 45°.

Powrót do góry ^

 

K

K2C2

Typ krawędzi długiej płyty sufitowej typu Planks umożliwiającej ukrycie rusztu nośnego - w postaci profilu „Z”, na długim boku płyty. Uzyskiwany jest wygląd gładkiego sufitu, lecz demontaż poszczególnych płyt jest ograniczony. Wszystkie płyty można usunąć sekwencyjnie.

 

NACIĘCIE

Rowek na krawędzi płyty sufitowej służący do jej umiejscowienia i zamocowania na sekcji zawieszenia.

Powrót do góry ^

 

L

Laminowany produkt sufitowy

Produkt z włókna mineralnego o powierzchni pokrytej dekoracyjnym laminatem, np. powłoką z wełny szklanej lub folią poliestrową.

 

ODBICIE ŚWIATŁA 

Współczynnik odbicia światła właściwy dla danej powierzchni to jej zdolność do odbijania światła. Mierzony on jest stosunkiem ilości światła odbitego do ilości światła padającego na tę powierzchnię i jest wyrażony w procentach.

Powrót do góry ^

 

M

PROFIL GŁÓWNY

Element nośny widocznego systemu zawieszenia, który jest podwieszany do istniejącego stropu.

 

MicroLook

Typ krawędzi frezowanej płyt montowanych na ruszcie widocznym Prelude 15 mm, w wyniku czego uzyskuje się płaszczyznę sufitu z rusztem widocznym i płytami obniżonymi w stosunku do płaszczyzny rusztu.

 

MicroLook BE

Podcięty i łagodnie wykończony typ krawędzi płyty sufitowej montowanej na widocznym ruszcie Silhouette, zapewniający licowanie rusztu z powierzchnią płyt, lub na ruszcie Prelude 15.

Powrót do góry ^

 

N

NRC (WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik pochłaniania dźwięku padającego na powierzchnię w sposób przypadkowy. Określony przez normę ASTM 423 90a, współczynnik ten jest średnią arytmetyczną (zaokrągloną do najbliższej wielokrotności 0,05) współczynników pochłaniania dźwięku zmierzonych dla fal o częstotliwościach 250, 500, 1000 i 2000 Hz w paśmie tercjowym.

Powrót do góry ^

 

O

Oktawa

Przedział częstotliwości, w którym wyższa częstotliwość jest dwukrotnie wyższa od niższej częstotliwości.

 

PASMO OKTAWOWE

Zakres częstotliwości dźwięku ze względów praktycznych dzieli się na pasma oktawowe, przy czym poszczególne pasma są reprezentowane przez częstotliwość środkową, np. 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, i 16 kHz, która obejmuje większość zakresu słyszalnych częstotliwości akustycznych.

 

Om

Jednostka oporu elektrycznego; np. większość głośników ma zwykle 8 omów.

Powrót do góry ^

 

P

PROFIL PRZYŚCIENNY

Kątownik prosty lub schodkowy (profil Shadowline), który montuje się wokół ściany ma wysokości płaszczyzny sufitu w celu podparcia i zamaskowania przyciętych krawędzi płyt i rusztu nośnego.

 

SZUM RÓŻOWY

Elektronicznie generowany dźwięk, którego energia jest równa w każdym paśmie oktawowym; typowo używany jako podstawa do wtórnego filtrowania sygnału wykorzystywanego jako dźwięk maskujący.

 

Obciążenie punktowe

Obciążenie wywierane na strukturę, skoncentrowane na bardzo niewielkiej przestrzeni. Na przykład element zawieszenia znaku informacyjnego pod rusztem sufitowym wywiera obciążenie na punkt, w którym jest zamocowany.

 

Charakterystyka kierunkowości

Graficzne przedstawienie zasięgu skuteczności mikrofonu na różnych częstotliwościach.

 

Długi profil poprzeczny

Element rusztu zamontowany prostopadle do profilu głównego, wyznaczający główne moduły sufitu.

 

INDEKS PRYWATNOŚCI (PI)

Miara prywatności lub braku zrozumiałości rozmowy. Indeks PI jest obliczany na podstawie wskaźnika artykulacji (AI) zgodnie z poniższym wzorem: PI = (1 - AI) * 100%.

 

Procesor

Ogólny termin odnoszący się do opisu urządzenia elektronicznego stosowanego w systemach dźwiękowych, które może mieć następujące funkcje: generowanie sygnału, regulacja sygnału, wyrównywanie i miksowanie.

Powrót do góry ^

 

R

REI

Europejska klasyfikacja określająca trzy podstawowe kryteria odporności ogniowej przedstawione w postaci wskaźnika REI. Kryteria te są zdefiniowane następująco: R = nośność (zdolność do zapewnienia stabilności konstrukcji) E = stabilność (zdolność do zachowania nienaruszonego stanu) I = izolacja (zdolność do utrzymania określonej temperatury niepłonącej strony elementu budynku). W zależności od ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju i wyników badań litery te mogą również występować jako RE lub EI, ale po każdej kombinacji liter występuje liczba, np. EI 30, wskazująca minimalny czas w minutach, w jakim cecha ochronna powinna być zachowana.

 

POGŁOS

Wybrzmiewanie dźwięku w zamkniętej przestrzeni wynikające z jego ciągłego odbijania od powierzchni (ścian, sufitu, podłogi itp.) po ustaniu emisji pierwotnego źródła dźwięku. Pogłos ma istotny wpływ na jakość i poziom dźwięku w zamkniętym pomieszczeniu.

 

CZAS POGŁOSU

Czas mierzony w sekundach, w którym dźwięk podlegający odbiciu w zamkniętym pomieszczeniu słabnie do jednej milionowej (o 60 dB) swej pierwotnej mocy po ustaniu emisji dźwięku. Czas pogłosu zależy od częstotliwości emitowanych fal dźwiękowych i na ogół mierzony jest dla pasma tercjowego lub oktawowego.

 

Rw (ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej)

Wyrażony przy pomocy jednej liczby, wynikający z pomiarów laboratoryjnych wskaźnik izolacyjności akustycznej w powietrzu. Wskaźnik ten jest określony przez normę EN ISO 717-1 podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie z normą EN 20140-3 dla pasma tercjowego w zakresie częstotliwości 100–3150 Hz.

Powrót do góry ^

 

S

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE / Częste czyszczenie

W przypadku zastosowań, w których priorytetem jest czystość pomieszczenia, płyty mogą wymagać dodatkowego czyszczenia poza zwykłymi procedurami konserwacji. Sufity wyposażone w powłoki wykonane ze specjalnych materiałów, takich jak folia winylowa, zapewniają lepsze właściwości. Sufity metalowe również nadają się do takich zastosowań.

 

Krótki profil poprzeczny

Element rusztu montowany prostopadle do długich profili poprzecznych, aby utworzyć moduły różnych wymiarów.

 

SL2

Krawędź długiej płyty typu Planks pozwalająca na ukrycie rusztu nośnego - profili „T” lub „Z”, w wyniku czego uzyskiwany jest efekt w pełni ukrytego rusztu, ale z zachowaniem możliwości wymontowania poszczególnych płyt oraz swobodnego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

 

Sufity z włókien miękkich

Płyty sufitowe produkowane z włókna mineralnego z dużą zawartością wełny mineralnej, wykańczane delikatnym laminatem. Są one bardziej porowate i cechują się niższą gęstością niż sufity z twardej wełny mineralnej, co wpływa na ich wysokie pochłanianie dźwięku ale obniża dźwiękoizolacyjność.

 

Pochłanianie dźwięku

 Zmiana energii fal dźwiękowych w cieplną (w wyniku tarcia) podczas przechodzenia przez lub zderzenia się z materiałem lub w wyniku wprawienia powietrza w rezonans.

 

Dźwiękoizolacyjność

Termin używany w odniesieniu do rozprzestrzeniania dźwięku między pomieszczeniami poprzez wspólną przestrzeń nad sufitem.

 

Dźwiękoizolacyjność

Ogólne pojęcie odnoszące się do redukcji dźwięku rozchodzącego się w powietrzu przez barierę dzielącą przestrzeń na dwie części.

 

Maskowanie dźwiękiem

Proces, przy pomocy którego generowany jest dźwięk maskujący niepożądane hałasy (mowa, praca sprzętu itp.) i zwiększający prywatność rozmów.

 

SPEKTRUM DŹWIĘKU

Reprezentacja fali dźwiękowej (fali ciśnienia zmiennej w czasie) ukazująca zakres częstotliwości i amplitudę dźwięku wykraczającego poza słyszalne częstotliwości.

 

PRYWATNOŚĆ ROZMOWY

Odnosi się do ograniczonej zrozumiałości rozmów znajdujących się w pobliżu osób. Standard ASTM definiuje kilka poziomów prywatności: od dyskretnej (gdzie rozmowa może być słyszana, ale nie jest zrozumiała), zwykłej prywatności (gdzie rozmowa może być od czasu do czasu usłyszana i zrozumiana, ale ogólnie nie przeszkadza innym), do niewielkiej prywatności (gdzie można usłyszeć i zrozumieć całą rozmowę znajdujących się w pobliżu osób). Poziomy te mogą odnosić się do zakresów PI reprezentujących różne poziomy prywatności rozmów.

 

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa

Zastosowanie przetestowanych systemów sufitowych w celu zapewnienia dodatkowej odporności na ogień konstrukcji stropów o niewystarczającej własnej odporności.

 

Powrót do góry ^

 

T

TEGULAR

Frezowana krawędź płyty montowanej na ruszcie widocznym Prelude 24 mm  w wyniku czego uzyskiwana jest płaszczyzna sufitu z rusztem widocznym, a płytami obniżonymi w stosunku do poziomu rusztu.

 

Przewodność CIEPLNA (k)

Właściwość materiału polegająca na przewodzeniu przez niego ciepła. Im niższy jest ten współczynnik, tym wyższa jest izolacyjność termiczna materiału.

 

Nastawnik transformatora

Nastawnik do transformatorów o zmiennej mocy (1wat, 2 waty, 3 waty etc.) używanych w wysokonapięciowych systemach nagłośnienia (wzmacniacze 70V, 50V i 25V). 

Powrót do góry ^

 

U

Równomiernie rozłożone obciążenie

Rozmieszczone równomiernie obciążenie, któremu podlega struktura w danym obszarze. Na przykład wkładana płyta sufitowa wywiera równomiernie rozmieszczone obciążenie wzdłuż czterech stopek rusztu, w którym jest zamontowana.

Powrót do góry ^

 

V

VECTOR

Typ krawędzi płyty, dzięki której ruszt nośny ukryty jest w wąskiej 6mm szczelinie między płytami. Płyty sufitowe z krawędzią Vector montowane są na ruszcie Prelude 24 mm. Pomimo uzyskanego efektu półukrytego rusztu nośnego, zachowana jest możliwość wymontowania dowolnej płyty oraz swobodnego dostępu do przestrzeni ponadsufitowej.

 

Wolt

Jednostka różnicy potencjałów siły elektromotorycznej. Jeden wolt to różnica potencjałów niezbędna do wytworzenia prądu o natężeniu jednego ampera w przewodzie o rezystancji (oporze) jednego oma Napięcie jest siłą napędową całego systemu nagłośnienia — od mikrofonu do głośników.

 

Powrót do góry ^

 

W

ZMYWALNOŚĆ / okazjonalne czyszczenie

Płyty sufitowe można czyścić wilgotną szmatką lub gąbką zwilżoną wodą zawierającą łagodne mydło lub rozcieńczony detergent.

 

Wat (W)

Jednostka mocy elektrycznej niezbędna do pracy jednego dżula na sekundę. Jeden wat mocy jest zużywany, gdy prąd o natężeniu jednego ampera przepływa przez opornik (rezystor) o oporze jednego oma. Moc wzmacniaczy i głośników wyrażana jest w watach, co odzwierciedla napięcie zasilające system, jak również parametry wyjściowe urządzeń.

 

Biały szum

Elektronicznie generowany dźwięk, który ma taką samą energię dla każdej częstotliwości tak, by poziom oktawy był zwiększany o 3 dB przy każdym zwiększeniu oktawy; biały szum jest bardziej „syczący” w porównaniu z różowym szumem.

Powrót do góry ^

 

MASZ PYTANIA?

Nasi eksperci ds. produktów udzielą Ci pomocy!

Telefon: (+48) 022 337 86 10