Cradle to Cradle (od kołyski z powrotem do kołyski)  

CZY WIESZ, ŻE...

Firma Armstrong jako pierwszy producent płyt sufitowych w Europie uzyskała certyfikację „Od kołyski z powrotem do kołyski" (ang. Cradle to Cradle® - C2C).

          Przedstawione powyżej: Sufit Ultima + (I) i Perla OP 0,95 (p)

PROJEKTOWANIE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI CERTYFIKATU CRADLE TO CRADLE® (OD KOŁYSKI Z POWROTEM DO KOŁYSKI)                   

Firma Armstrong jako pierwszy producent płyt sufitowych w Europie uzyskała certyfikację Od kołyski z powrotem do kołyski (ang. Cradle to Cradle® - C2C). 

Certyfikacja „Od kołyski z powrotem do kołyski” na nowo definiuje projektowanie produktów jako pozytywną siłę, prowadzącą do ich „odrodzenia się". Certyfikacja naszych produktów pozwala klientom zakupić i zastosować w prowadzonych przez nich projektach produkty stworzone z myślą o poddaniu ich powtórnemu przetworzeniu przy wykorzystaniu procesów przemysłowych minimalizujących zużycie wody, wykorzystujących strategie wykorzystania energii odnawialnej oraz biorących pod uwagę odpowiedzialność społeczną firmy Armstrong.

Niektóre nasze ekologiczne sufity akustyczne nowej generacji uzyskały certyfikat Cradle to Cradle™.

 

Wiele naszych sufitowych systemów zawieszenia uzyskało certyfikat Cradle to Cradle™.

Zalety

Program Od kołyski z powrotem do kołyski został opracowany w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony naszych klientów na produkty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, przy czym certyfikacja C2C staje się już wymogiem dla projektów budowlanych w USA i Europie. Certyfikacja ta:

 • Pomaga zarówno projektantom jak i klientom przebić się przez labirynt różnorakich zapewnień dotyczących środowiska naturalnego, oferując czytelny mechanizm umożliwiający porównywanie własności związanych z odnawialnością konkurencyjnych produktów.
 • Pozwala klientom wybrać materiały, które cechuje wysoka jakość i które są bezpieczne dla zdrowia, bez konieczności ponoszenia wyższych kosztów.             
 • Zapewnia przejrzystość w odniesieniu do bezpieczeństwa materiałów.
 • Pozwala stworzyć bardziej bezpieczne środowisko dla użytkowników budynków.
 • Nadaje dodatkową wartość projektowi oraz jest częścią prowadzonego przez firmę Armstrong programu recyklingu.
 • Pomaga chronić i zachować nasze środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń poprzez umożliwienie utrzymania zasobów w gospodarce przez dłuższy czas.

PROGRAM PRODUKTÓW Z CERTYFIKACJĄ  CRADLE TO CRADLE („OD KOŁYSKI Z POWROTEM DO KOŁYSKI”)

Standard produktów z certyfikatem C2C "Od kołyski z powrotem do kołyski" zapewnia stałą ścieżkę rozwoju w kierunku opracowywania produktów wysokiej jakości.

 • Produkty oceniane są w pięciu kategoriach jakości.
 • Produkty otrzymują atesty na pięciu poziomach.
 • Proces C2C (Od kołyski z powrotem do kołyski) stanowi platformę umożliwiającą stałe ulepszenia produktu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów atestowanych w programie C2C (Od kołyski z powrotem do kołyski) zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu innowacji produktówobjętych programem  Cradle to Cradle (Od kołyski z powrotem do kołyski).  

 

Nieszkodliwość materiału

Nieszkodliwość materiału

Każdy składnik musi być bezpieczny i nieszkodliwy dla zdrowia lub środowiska.

W firmie Armstrong projektujemy produkty sufitowe, które są bezpieczne i nieszkodliwe dla ludzi i środowiska od ich powstania, przez cały okres ich stosowania, aż do ich ponownego użycia.

Znamy składniki chemiczne każdego spośród materiałów zastosowanych w naszych produktach i nieustannie staramy się, poprzez innowacje i optymalizację, podążać w kierunku coraz bezpieczniejszych materiałów.

 

Ponowne wykorzystanie materiału

Ponowne wykorzystanie materiału

Tworzymy produkty złożone ze składników pochodzenia naturalnego, które mogą w bezpieczny sposób powrócić do natury lub być wykorzystane w procesach przemysłowych.

Produkowane przez Armstrong płyty z wełny mineralnej są przeznaczone do powtórnego przetworzenia.

Nasz wyjątkowy program powtórnego przetwarzania płyt sufitowych powala odzyskać zużyte płyty sufitowe i przetworzyć je (przy jednoczesnym podwyższeniu ich jakości, ang. upcycling) na nowe płyty sufitowe w zakładach produkcyjnych firmy Armstrong.

Wykorzystujemy do 5% materiałów podlegających szybkiemu przetworzeniu, przy zawartości materiału przetworzonego od 30% do 64%, w tym powtórnie przetworzonych materiałów uzyskanych od konsumentów w formie papieru gazetowego oraz zużytych płyt sufitowych odzyskanych z rynku.

Płyty sufitowe z wełny mineralnej w 100% nadają się do powtórnego przetworzenia i wraz z osiągnięciem przez nie końca przydatności użytkowej mogą zostać w bezpieczny sposób przetworzone na nowe produkty.

 

Energia odnawialna i gospodarowanie związkami węgla

Energia odnawialna

Przewidujemy przyszłość, w której całość procesów produkcyjnych zasilana jest w 100% przez czystą, odnawialną energię.

Firma Armstrong angażuje się w działania zmierzające do zmniejszenia wpływu swojej działalności na środowisko naturalne (tzw. „śladu środowiskowego”) poprzez ograniczenie zużycia energii.

Stale zwiększamy udział energii odnawialnej wykorzystywanej w naszych zakładach produkujących płyty sufitowe oraz elementy konstrukcji nośnej, a także wdrożyliśmy strategie oraz programy inwestycyjne zmierzające do zmniejszenia wykorzystania przez firmę Armstrong energii opartej na paliwach będących pochodnymi węgla.

Wykorzystanie energii odnawialnej stanowi pomiędzy 22% a 100% całkowitego zużycia energii elektrycznej.

Podczas opracowywania produktów, zużycie energii wliczane jest jako część kosztów w kategorii wykorzystanie materiałów i zużycie wody.

 

Gospodarowanie wodą

Gospodarowanie wodą

Gospodarowanie wodą jako cennym zasobem oraz podstawowym prawem człowieka.

Woda ma podstawowe znaczenie dla działalności firmy Armstrong, która, zarówno w przeszłości jak i teraz, gospodaruje wykorzystaniem wody w odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska sposób, stale zmniejszając zużycie tego cennego zasobu naturalnego.

Firma Armstrong przyjęła zasady gospodarowania wodą bazujące na „Zasadach hanowerskich projektowania dla zrównoważonego rozwoju"                         oraz „Zasadach gospodarowania wodą Światowej Rady Biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności:

 • Fizyczne oczyszczenie wody na terenie zakładu produkcyjnego jeszcze przed jej przepompowaniem do lokalnej oczyszczalni w celu dalszego oczyszczenia.
 • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować koncepcję cyklicznego wykorzystania wody pochodzącej z wód powierzchniowych, szarej wody (lekko zanieczyszczonej wody pochodzącej z gospodarstw domowych), lub każdego innego rodzaju wody wykorzystywanej w systemach produkcyjnych 
 • Zużycie wody jest starannie monitorowane podczas całego procesu produkcyjnego
 • Podczas opracowywania i ulepszania produktów bierze się pod uwagę związane z tym zużycie wody
 • Należy chronić źródła wody przed zanieczyszczeniami oraz na każdym etapie zwracać uwagę na techniki efektywnego gospodarowania wodą.

 

Sprawiedliwość społeczna

Sprawiedliwość społeczna

Działalność biznesowa prowadzona w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem zdrowia, bezpieczeństwa i praw ludzi i planety.

Firma Armstrong World Industries oświadcza, że jej działalność jest w pełni zgodna z następującymi wytycznymi i zasadami:

 • Europejska karta społeczna Rady Europy
 • Globalne zasady Sullivana (Global Sullivan)
 • Globalne porozumienia (Global Compact)

Firma Armstrong aktywnie angażuje się w wiele projektów społecznych mających wpływ na społeczności lokalne stanowiące sąsiedztwo jej zakładów.

Jako odpowiedzialny producent uzyskaliśmy akredytację według ISO 14001, oznaczającą wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (EMS), którego celem jest ochrona, ograniczenie oraz, w ostatecznym rozrachunku, poprawa gospodarowania zasobami rzadkimi oraz środowiskiem w szerszym sensie.