De CE-markering is een 'paspoort' van een product

Dit geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van de bouwproductenverordening

          Bovenstaande foto: Metal Hook-On

De essentiële kenmerken voor systeemplafonds zijn vastgelegd in de geharmoniseerde productnorm NEN 13964 Verlaagde plafonds - Eisen en beproevingsmethoden. De essentiële kenmerken worden weergegeven in de prestatieverklaring die nodig is voor de CE-markering van het product. 

WAT IS CE-MARKERING?

CE-markering

CE staat voor Conformité Européenne, wat letterlijk vertaald 'Europese Conformiteit' betekent.

Het CE-kenmerk is een producten-'paspoort' voor toegang tot de EER (Europese Economische Ruimte) en geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese richtlijn.

Voor bouwproducten was de Europese richtlijn de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) van toepassing, maar deze is vervangen door de Bouwproductenverordening (305/2011/EU) die op 1 juli 2013 in werking is getreden.

In de bouwproductenverordening is vastgelegd dat het bouwwerk als geheel, maar ook de afzonderlijke delen geschikt moeten zijn voor hun beoogde gebruik, en dat bij normaal onderhoud moet worden voldaan aan de volgende basisvereisten voor bouwwerken:

  • Mechanische weerstand en stabiliteit;
  • Brandveiligheid;
  • Hygiëne, gezondheid en milieu;
  • Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
  • Bescherming tegen geluidshinder;
  • Energiebesparing en warmteaccumulatie;
  • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De essentiële kenmerken voor specifieke bouwproducten zijn vastgelegd in geharmoniseerde technische specificaties en voor verlaagde plafonds zijn deze gedefinieerd in NEN 13964 Verlaagde plafonds - Eisen en beproevingsmethoden.

In deze productnorm zijn de essentiële kenmerken voor verschillende typen plafondonderdelen opgenomen en is bepaald hoe ze moeten worden getest en geclassificeerd. Ook is aangegeven hoe de fabrikant de productprestaties moet aangeven en hoe deze ervoor moet zorgen dat de conformiteit van de producten met de bijbehorende prestatieniveaus duurzaam behouden blijft. Dit wordt bereikt door de afgifte van een prestatieverklaring, een belangrijk document voor de CE-markering van het product.

De meeste Armstrong-producten volgen voor hun beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 'Systeem 1'. Dit betekent dat de aangegeven prestaties worden bevestigd door een onafhankelijke geregistreerde instantie en gevalideerd door afgifte van een certificaat van prestatiebestendigheid.

Neem voor meer informatie over CE-markering, contact op met Armstrong.